Lesreglement 

1. Een lesuur duurt 55 minuten, een half lesuur duurt 30 minuten.
2. De lessen worden gegeven op het tijdstip dat is overeengekomen met Sportswise.
3. Er wordt geprobeerd zoveel mogelijk in homogene groepen te trainen.
4. De lessen starten in de 1e week van april.
5. Jeugdtraining: Een groep van 6 kinderen krijgt doorgang als er minimaal 5 kinderen geplaatst zijn in de groep. Een groep van 4 kinderen krijgt doorgang bij plaatsing van 3 kinderen. In beide gevallen zal het aantal lessen naar verhouding worden aangepast.
6. Lukt het ons niet om een volledige groep te formeren dan zoeken we in overleg een andere geschikte groep, anders zijn wij genoodzaakt om een opslag in rekening te brengen. Dit wordt voorafgaand aan de les met u besproken.
7. Geboekte lessen moeten in een onafgebroken periode worden afgerond, tenzij de weersomstandigheden dit niet toelaten.
8. Indien u zich heeft ingeschreven voor les en wij een moment zijn overeengekomen dan wel u het rooster heeft ontvangen en hier niet binnen 1 week op heeft gereageerd, is de inschrijving definitief en verbind u zich aan de bijbehorende kosten.
9. Van de totaal geboekte lessen wordt 90% gegarandeerd. De inhaallessen kunnen ook worden gegeven in een vorm van een clinic op een door Sportswise te bepalen tijdstip. M.u.v. jeugdtrainingen.
10. Bij onwerkbaar weer, wordt bij een reeks van: -10 weken; regenles 1 ingehaald, regenles 2 niet en de rest wel. M.u.v. jeugdtrainingen.
11. De inhaalles(sen) worden gegeven na afloop van een lesreeks, tenzij onderling een andere datum overeengekomen is. De inhaallessen kunnen ook worden gegeven in een vorm van een clinic op een door Sportswise te bepalen tijdstip. M.u.v. jeugdtrainingen
12. Een les telt als gegeven als er minimaal 25 minuten van de les doorgang heeft gevonden.

13. Geannuleerde lessen zullen zo snel mogelijk worden ingehaald. M.u.v. jeugdtrainingen.
14. Indien lessen door eigen toedoen worden gemist en niet zijn afgemeld, kunnen deze niet worden ingehaald.
15. Er wordt gedurende het gehele seizoen lesgegeven m.u.v. Koningsdag.
16. In geval van blessures, ziekte, verhuizing etc. volgt geen restitutie van lesgeld.
17. In geval van gemiste lessen als gevolg van bijv. een langdurige blessure of langdurige ziekte zal met het management worden gekeken naar een inhaalmogelijkheid danwel restitutie van het lesgeld.
18. Alleen Sportswise kan in overleg met de cursisten een voorstel doen om de les te annuleren.
19. De cursist kan een aan hem te geven les niet overdragen aan een derde, mits in overleg met de trainer.
20. In geval van langdurige afwezigheid is het mogelijk uw lessen over te dragen aan derden, mits gelijk niveau en in overleg met de trainer.
21. Het lesgeld, dient op of voor de eerste lesdag per factuur te worden voldaan.
22. Annuleren van de lessen door de cursist is, tijdens de lesperiode, niet mogelijk.
23. Indien een lesgroep voor aanvang van de lesperiode niet compleet is, zal er overleg worden gepleegd over de doorgang van de lessen.
24. Lesdata en uitvaldata zullen door Sportswise vooraf worden bekend gemaakt.
25. Wintertennis: 80% van de lessen is gegarandeerd. Indien lessen uitvallen door slecht     weer is 20% voor rekening van deelnemers.
26. Sportswise is niet verantwoordelijk voor persoonlijke ongevallen en evt. daaruit voortvloeiende schade, noch voor diefstal of beschadigde goederen van cursisten.
27. In gevallen, waarin dit lesreglement niet voorziet, beslist Sportswise.